หนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์:นครคนนอก ปี 2559

27 พฤศจิกายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) บอกเล่าภาษาไทย

ชั้น2 หอสมุดกลาง หนังสือรางวัลซีไรต์ : ประจำปี พ.ศ. 2559
ชื่อหนังสือ : นครคนนอก
ผู้แต่ง : พลัง เพียรพิรุฟห์

ประเภท : กวีนิพนธ์

"นครคนนอก" กล่าวถึงภาพเมืองที่มีการปะทะสังสรรค์ระหว่างผู้คนกับกระแสคลื่นโซเชียล ให้ภาพการเปลี่ยนถ่ายจากวัฒนธรรมเก่าไปสู่วัฒนธรรมใหม่อย่างฉับพลัน ทั้งยังแสดงวิถี และทัศนะของผู้คนในตรรกะที่เปลี่ยนแปลงไปจากสังคมไทยที่ผ่านมา รวมถึงความไม่เป็นธรรมทางการเมืองบางประการ ในทางกลับกันยังคงมีชีวิตของคนบางกลุ่มที่ยังดำเนินวิถีชีวิตอย่างเป็นสุข โดยไม่เกี่ยวข้องกับโซเชียลเน็ตเวิร์กที่กำลังถาโถมเข้าสู่ผู้คนทุกหมู่เหล่า ซึ่ง "พลัง เพียงพิรุฬห์" ได้เลือกถ่ายทอดผ่านบทกวีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นการนำเสนอตามแนวขนบนิยมอย่างเคร่งครัด การคิดสร้างสรรค์ที่เป็นไปตามสมัยนิยม รวมถึงการนำเสนอผ่านวรรณรูปที่มีความหมายจากคำและจากภาพที่ปรากฏ นอกจากนี้ บทกวี "นครคนนอก" ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้อ่านได้ย้อนทบทวนตัวเองว่า ได้ไหลไปตามกระแสนั้น จนทำให้เราเป็น "คนนอกนคร" ไปได้ในที่สุด