บทความวิจัย

12 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและงานวิชาการ

บทความวิจัย

1. บทความวิจัยเรื่อง การศึกษานิทานพื้นบ้านของชาวไทยมุสลิมใน อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

          https://drive.google.com/file/d/1QeJwol4Lh4-S3YWmm9m5Ykbpt7EK91j4/view?usp=sharing

 

2. บทความวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ตัวละครในนวนิยายเรื่อง คนในนิทาน ของ กร ศิริวัฒโน

          https://drive.google.com/file/d/1Ntuh7eZE9jwGMz0hzAeu5r_jICjXz1oY/view?usp=sharing

 

3.  บทความวิจัย เรื่องสภาพการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ของนักศึกษาที่ใช้ภาษามลายูถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

          https://drive.google.com/file/d/1fD23WuiKaziZRU0GGP15thswgFGAY9F9/view?usp=sharing

 

4.  ศึกษาสภาพภูมินามของหมู่บ้านในอำเภอรามันจังหวัดยะลา

          https://drive.google.com/file/d/1Mcxc2hwTiNFWOS-Ng8A0wDrfplVdfcFS/view?usp=sharing

 

5.  Linguistic Characteristics of  VillageTyponyms in Yala Province An Analysis of Functional-Typological GrammarLinguistic Characteristics of  VillageTyponyms in Yala Province An Analysis of Functional-Typological Grammar

          https://drive.google.com/file/d/1vJ5bJy0G7kvtpPDV28cEClQg_Gg0RbzJ/view?usp=sharing

 

6.  กลวิธีการปฏิเสธของไทยที่ปรากฏในนวนิยายไทยเรื่องร้อยฝันตะวันเด็ด​

          https://drive.google.com/file/d/18oGB2e8iinaUSLakdYkxnTrOVsAb2Vey/view?usp=sharing

 

7.  การประชุมวิชาการภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งที่ 2

          https://drive.google.com/file/d/1YP_mz6ynvPutFlhwgLONi-U0Uwg07sbu/view?usp=sharing

 

8.  การประชุมวิชาการภาษาวรรณกรรมและวัฒนธรรมระดับชาติครั้งที่ 1

          https://drive.google.com/file/d/1Uy3u2EDtIQCi9lqQGssHyCCwcPsjQCOy/view?usp=sharing