บทความวิชาการ

12 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและงานวิชาการ

บทความวิชาการ

1. “นายดัน” กับ “ความดัน” ของคนใต้: อดีต ปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง

          https://so05.tci-thaijo.org/index.php/rusamelae/article/view/62785