เอกสารประกอบการสอน

12 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานวิจัยและงานวิชาการ

เอกสารประกอบการสอน

1. รายวิชาการเขียนและออกแบบเรซูเม่

          https://drive.google.com/file/d/1wAUjJtTfPrGFtDYBvtqEegef4GYZCUBo/view?usp=sharing

 

2.  รายวิชาบรรณาธิการกิจ

          https://drive.google.com/drive/folders/1Eb-gGoUEzUHGe8cf1gON1cH__NvcvJ9M

 

3.  รายวิชาการพูดเพื่อสัมฤทธฺผล

          - https://drive.google.com/drive/folders/1JtoQR6pTnJRaq3HLItcuifXilfWPCPwq

 - http://human.yru.ac.th/thai_ba/page/24/%E0%B8%AD.%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3__

%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A5.html

 

4.  รายวิชาการเขียนเชิงสร้างสรรค์

          https://drive.google.com/file/d/1zvggvwTfKM0cwSRTJUSF9--EGkxLvjZs/view?usp=sharing