แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2560

27 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) แบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2560

ให้นักศึกษาตอบแบบประเมินตนเองของนักศึกษาเพื่อทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ภาคเรียนที่ 1/2560 ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้เรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์สามารถพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป (กดรายวิชาเพื่อตอบแบบประเมิน)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองทิพย์ หนูหอม

       2104213 พัฒนาการของภาษาไทย

       2104316 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

       2104349 การเขียนสารคดี

       2107138 หลักภาษาไทย

2. อาจารย์โสภณ พฤกษวานิช

       2104245 วรรณกรรมเอกของไทย

       2104430 วรรณกรรมสังคมและการเมือง

       2104435 การประพันธ์ร้อยกรอง

       2107106 ศิลปะการอ่านออกเสียง

3. อาจารย์ขวัญตา ทวีสุข

       2104356 คีตวรรณกรรมศึกษา

       2104459 การเขียนหนังสือราชการ

       2104457 การวิจัยทางภาษาไทย

       2107139 สัทศาสตร์ภาษาไทย

4. อาจารย์สวพร จันทรสกุล

       2104319 การนำเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์

       2104458 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

       2107102 วาทการ

5. อาจารย์ซูไรดา เจะนิ

       2104351 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษามลายูถิ่นกับภาษาไทย

       2104460 สัมมนาภาษาไทย

       2107104 พัฒนาการของวรรณกรรมไทย