โครงการสัมมนาทางภาษาไทย

27 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

ด้วยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ ๔ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ได้จัดโครงการสัมมนาทางภาษาไทยขึ้น ในระหว่างวันที่๒๑ – ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการใช้ภาษาไทยในสังคมปัจจุบัน เป็นกิจกรรมประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา ๒๑๐๔๔๖๐ สัมมนาภาษาไทย ที่เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับลักษณะการใช้ภาษาไทยที่ปรากฏในการสื่อสารปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดเฉพาะกลุ่ม หรือภาษาที่ใช้ในสื่อออนไลน์ประเภทต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นการเรียนรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของภาษาในสังคมไทยที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบการเสวนาและมีวิทยากรบรรยายความรู้ ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้

                                                                     ๑. เสวนาเรื่อง “สื่อ : ภาษาและความหลากหลาย”

                                                                     ๒. เสวนาเรื่อง “ภาษาวัยรุ่น : วิวัฒนาการทางภาษาของสังคมไทย”

                                                                     ๓. วิทยากรบรรยายความรู้ เรื่อง “เยาวชนกับสำนวนไทย”

การใช้ภาษาไทยในปัจจุบันของวัยรุ่น ได้รับอิทธิพลจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็ว เราจึงพบการใช้ภาษาที่มีลักษณะแปลกไปจากมาตรฐาน ถือเป็นกลุ่มที่นิยมใช้ภาษาที่มีวิวัฒนาการทางภาษาเฉพาะกลุ่ม ซึ่งเป็นภาษาพูดที่ไม่ได้อิงหลักไวยากรณ์ โครงการภาษาวัยรุ่น : วิวัฒนาการของภาษาในสังคมไทยเป็นโครงการที่จัดในลักษณะเสวนา เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นที่มีต่อภาษาวัยรุ่นและลักษณะการใช้ภาษาที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ