นักศึกษาลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561

14 พฤศจิกายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ประชาสัมพันธ์

ให้นักศึกษา รหัส 57-60 (รหัส 57-58 เฉพาะที่ยังสอบไม่ผ่าน) ลงทะเบียนลงทะเบียนสอบวัดความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2561 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://eduservice.yru.ac.th/exam ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ธันวาคม 2560 นี้

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสอบให้ติดต่อ งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ห้อง 25-507 ชั้น 5 อาคาร 25 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และหากมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการลงทะเบียนให้ติดต่อ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

ที่มา : งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา