โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ (งานยุทธศาสตร์) กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง ทักษะการคิดและการสื่อสารสู่การปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

25 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ (งานยุทธศาสตร์)กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา

เรื่อง ทักษะการคิดและการสื่อสารสู่การปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษาให้มีสมรรถนะและทักษะเป็นเลิศ (งานยุทธศาสตร์) กิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา เรื่อง ทักษะการคิดและการสื่อสารสู่การปฏิบัติงาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมติงเซียง  ชั้น ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่เป็นทักษะสำคัญในแต่ละฐานชั้นปี โดยเฉพาะเรื่องทักษะการคิดและการสื่อสาร สู่การปฏิบัติงานจริงหลังสำเร็จการศึกษา โดยมีอาจารย์ ดร.ยุทธนา กาเด็ม เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว