โครงการพัฒนานักศึกษา (งานประจำ) กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน

25 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

โครงการพัฒนานักศึกษา (งานประจำ)

 กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ด้วยหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา กำหนดจัดโครงการพัฒนานักศึกษา (งานประจำ) กิจกรรมฝึกอบรม เรื่อง อบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะทางคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ที่เป็นทักษะสำคัญในแต่ละฐานชั้นปี และเป็นพื้นฐานการเรียนในชั้นปีต่อไป โดยเฉพาะเรื่องทักษะ การใช้คอมพิวเตอร์ โดยจัดขึ้นในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร ๒๕ ชั้น ๔ ห้อง ๔๐๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีคุณพฤศจิ อุ่นอก เป็นวิทยากรในกิจกรรมดังกล่าว