ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ต้อนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564

26 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมแนะนำหลักสูตร ต้อนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564

วันที่ 22 - 26 มีนาคม 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 -3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แนะนำหลักสูตรภาษาไทย ศศ.บ. ให้กับนักเรียนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  ณ ใต้หอประชุม