กิจกรรมประชุมพบปะนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 4 ชั้นปี และ คัดเลือกประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

26 เมษายน 2564 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมบ้านภาษาไทย (ศศ.บ.)

กิจกรรมประชุมพบปะนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย​ 4 ชั้นปี และคัดเลือกประธานนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

วันที่ 17 มีนาคม 2564 ด้วยหลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมประชุมพบปะนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย​ 4 ชั้นปี และคัดเลือกประธานนักศึกษา  ปีการศึกษา 2564 เวลา 15.00 - 18.00 น. ณ ลานวัฒนธรรม ชั้น 1 อาคารสังคมศาตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา