หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

หนังสือสำหรับเด็ก, การสอนแบบทวิ/พหุภาษา, นวัตกรรมการสอนภาษาไทย

เว็บไซต์ https://profile.yru.ac.th/suratsawadee.n

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 52303
ชื่อ :
อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

คติชนวิทยา, วรรณกรรมวิจารณ์, วรรณกรรมท้องถิ่น

เว็บไซต์ https://profile.yru.ac.th/tawalrat.p

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 52303
ชื่อ :
อ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

การเขียนเชิงสร้างสรรค์, ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

เว็บไซต์ https://profile.yru.ac.th/chittikhwan.p

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 52303
ชื่อ :
อ.กัณย์ญภัธสร บัวหอม
ตำแหน่ง :
อาจารย์ผู้สอน
ความเชี่ยวชาญ :

การสอนภาษาไทย

เว็บไซต์ https://profile.yru.ac.th/kunyaphatsorn.b

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 52303
ชื่อ :
อ.สุเมตตา ประสาทแก้ว
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

การสอนภาษาไทย, ภาษา สังคม วัฒนธรรม, ภาษาศาสตร์, ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

เว็บไซต์ https://profile.yru.ac.th/sumedta.p

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 52303
ชื่อ :
อ.นิยา บิลยะแม
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :

ภาษาศาสตร์, วรรณกรรม, การสอนภาษาไทย

เว็บไซต์ https://profile.yru.ac.th/niya.b

อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 52303