หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บุคลากร

ชื่อ :
อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
suratsawadee.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 52303
ชื่อ :
ผศ.สุภา วัชรสุขุม
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
swsukum@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 52303
ชื่อ :
อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
twalrat@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 52303
ชื่อ :
อ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล
ตำแหน่ง :
ประธานหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chittikhwan.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 52303
ชื่อ :
อ.ซอฟูวะห์ กูโน
ตำแหน่ง :
อาจารย์ประจำหลักสูตร
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
Sofuwah.ku@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299632 ต่อ 52303