หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  เป็นหลักสูตรหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพัฒนาการมาตามลำดับ จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2536  เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. 2543  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2549, 2554 และ 2559)  ปัจจุบันเป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2562) ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา หลักสูตรนี้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ คณาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมดอยู่ในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา