หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  เป็นหลักสูตรหนึ่งในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีพัฒนาการมาตามลำดับ จากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสภาการฝึกหัดครู พ.ศ. 2536  เป็นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏยะลา พ.ศ. 2543  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุงพุทธศักราช 2549)  ปัจจุบันเป็นหลักสูตรหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปีสาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 2554) ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกันระหว่างคณะครุศาสตร์ กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  หลักสูตรนี้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และข้อกำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เปิดสอนในปีการศึกษา 2554 คณาจารย์ประจำหลักสูตรทั้งหมดอยู่ในสังกัดของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร