หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

          ผลิต พัฒนาครู และบุคลากรด้านภาษาไทย ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ มีความรู้คู่คุณธรรม นําสู่การพัฒนาท้องถิ่น

ความสำคัญ

           หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี เป็นหลักสูตรผลิตครูชั้นวิชาชีพ ให้มีความสามารถดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย สามารถบูรณาการความรู้ ทักษะ คุณธรรม  จริยธรรมแห่งวิชาชีพไปสู่การจัดการศึกษาและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญา ความสามารถ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข   รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถฟัง อ่าน ดู คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยปัญญา  เห็นความสำคัญ ภาคภูมิใจ รัก และหวงแหนภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ และสามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


วิสัยทัศน

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยจะมีความเป็นเลิศในทางวิชาการ ใช้ภาษาไทยในการแสวงหาองค์ความรู้ เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของสังคม

พันธกิจ

         มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามีพันธกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรู้และทักษะในศาสตร์สาขาวิชาที่ศึกษา และมีความสามารถในการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างต่อเนื่อง  การผลิตบุคลากรทางด้านการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย จึงเป็นพันธกิจที่สำคัญส่วนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมตลอดมา