หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์

 

วัตถุประสงค์

          หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เป็นหลักสูตรผลิตบัณฑิตครูชั้นวิชาชีพ ที่มีความสามารถดำเนินชีวิตด้วยปัญญา เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทย สามารถบูรณาการความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ไปสู่การประกอบอาชีพและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถฟัง อ่าน ดู คิดวิเคราะห์อย่างมีวิจารณญาณ  และสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตได้ด้วยปัญญา เห็นความสำคัญ ภาคภูมิใจ รักและหวงแหนภาษาไทยในฐานะภาษาประจำชาติ และสามารถใช้ภาษาไทย เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                วัตถุประสงค์ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาไทยมีดังต่อไปนี้                       

                1. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทย และมีทักษะในการใช้ภาษาไทย และเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

                2. ให้มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัย แสวงหา สร้างองค์ความรู้ ถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                3. ให้สามารถใช้ภาษาไทย และระเบียบวิธีการวิจัย เป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม