หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วัตถุประสงค์

 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีคุณลักษณะ ดังนี้
1.เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในด้านการสอนภาษาไทย สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจของประเทศ
2.เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย และการพัฒนาหลักสูตรทางด้านการเรียนการสอนที่จะส่งผลให้ครู มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของการศึกษาของชาติ
3.เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความรับผิดชอบสูงต่อวิชาการและวิชาชีพ มีความอดทน ใจกว้าง และมีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้พร้อมที่จะประกอบวิชาชีพครู อย่างมีคุณภาพ และเป็นไปตามสมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพครู
4.มีความรอบรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาวิจัย เพื่อสร้างความรู้ใหม่สำหรับการประกอบวิชาชีพหรือการศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคต
5.มีศักยภาพที่จะพัฒนางานในหน้าที่ และเส้นทางวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าเป็นผู้นำทางวิชาการ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานหน้าที่ครูได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี  สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2559
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาภาษาไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตครูภาษาไทยที่มีคุณสมบัติครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  
1.ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาไทย และมีทักษะในการใช้ภาษาไทย  และเป็นแบบอย่างในการใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
2.ให้มีความใฝ่รู้ สร้างสรรค์ และวิจารณญาณ สามารถใช้เทคโนโลยีทันสมัยแสวงหา  สร้างองค์ความรู้   ถ่ายทอดและเผยแพร่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3.ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้อย่างมีคุณภาพ และมีกลวิธีที่เหมาะสมในการสอนภาษาไทยในสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.ให้สามารถใช้ภาษาไทยและระเบียบวิธีการวิจัยเป็นเครื่องมือสร้างองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม