หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นายมูหมัดครอสตัน หะยีเจ๊ะและ นศ.หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึกและประกาศนียบัตรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ นายมูหมัดครอสตัน หะยีเจ๊ะและ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก และประกาศนียบัตรผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีพุทธศักราช 2561 กลุ่มเด็กและเยาวชน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ในการนี้หลักสูตรฯ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่นักศึกษาได้รับรางวัล และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆ นักศึกษา และรุ่นน้อง อีกทั้งยังสร้างชื่อเสียงให้แก่หลักสูตรฯ และคณะเสมอมา

แกลเลอรี่