หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมบริการวิชาการ นำองค์ความรู้เรื่อง “แนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน สู่ชุมชน” ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park)

     เมื่อวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมบริการวิชาการ ภายใต้โครงการ “นำองค์ความรู้เรื่องแนวทางการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่วรรณคดีพื้นบ้าน สู่ชุมชน” ณ อุทยานการเรียนรู้ยะลา (TK Park) โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น ได้นำเสนอละครเวทีที่สร้างสรรค์จากนิทานตำนานท้องถิ่นชายแดนใต้จำนวน 4 เรื่อง 4 รส ประกอบด้วยเรื่อง 1) ผีหลังกลวง 2) ปูเลาเยอราปี 3) เจ๊ะมือลอเจ๊ะบูงอ และ 4) รายาซียง  การแสดงทั้ง 4 เรื่องได้บูรณาการการละเล่น การแสดงพื้นเมือง รวมทั้งเพลงร่วมสมัยร่วมด้วย เพื่อสร้างสรรค์ให้การแสดงมีอรรถรสเพิ่มขึ้น เมื่อกิจกรรมการแสดงเสร็จสิ้นลงได้มีการจัดกิจกรรมเสริมด้วยการตอบคำถามชิงรางวัล และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครและเนื้อหาการแสดง ผลปรากฏว่าเด็ก ๆ ให้ความสนใจกับกิจกรรมการแสดงดังกล่าวเป็นอย่างมาก พร้อมทั้งให้ความร่วมมือในการร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี

     กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการเผยแพร่นิทานพื้นบ้านชายแดนใต้ให้เป็นที่รู้จักแก่เยาวชนและผู้ปกครองแล้ว ยังเป็นแนวทางให้สถาบันการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องหันมาใช้การแสดงละครเป็นแนวทางในการอนุรักษ์และสืบสานนิทานพื้นบ้าน ทั้งนักศึกษาผู้ทำกิจกรรมยังได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในอีกทางหนึ่ง

แกลเลอรี่