หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นศ. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลจากการประกวดกล่าวสุนทรพจน์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดการประกวดกล่าวสุนทรพจน์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หัวข้อ "รู้รักสามัคคี" ณ อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย และประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป 

ในการนี้นางสาวนาสือรี เจะเยะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดประเภทอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป โดยได้รับรางวัลจากอาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมเซอรา อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรา่ชภัฏยะลา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยขอแสดงความยินดีและชื่นชมที่นักศึกษาได้รับรางวัลในครั้งนี้ และถือเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยให้แก่เพื่อนๆ รุ่นพี่ และรุ่นน้องในสาขาวิชาภาษาไทย

รายงานข่าวโดย อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

ภาพโดย นางสาวนาสือรี เจะเยะ

 

แกลเลอรี่