หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม "ซูรอสัมพันธ์"

 ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม "ซูรอสัมพันธ์" เพื่อทำนุบำรุงและสืบสานวัฒนธรรมที่ดีต่อไป ในวันพุธที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีอาจารย์และนักศึกษาแต่ละหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมซูรอสัมพันธ์ 

การกวนข้าวอาซูรอ (ขนมอาซูรอ) เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำว่า อาซูรอ เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม การรวมกัน คือการนำสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกัน มีทั้งชนิดคาวและหวาน ซึ่งแต่เดิมการกวนอาซูรอจะใช้คนในหมู่บ้านมาช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อความสามัคคีและสร้างความพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันมีผลต่อการอยู่ร่วมกันของสังคมอย่างมีความสุข ก่อนจะแจกจ่ายให้รับประทานกัน เจ้าภาพจะเชิญบุคคลที่นับถือของชุมชนขึ้นมากล่าวขอพร (ดูอา) ก่อน จึงจะแจกให้คนทั่วไปรับประทานกัน ทั้งนี้การกวนอาซูรอยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสาขา สร้างความรักความสามัคคีร่วมกันอีกด้วย

แกลเลอรี่