หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2563

23 มิถุนายน 2563 - หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Google Meet โดยมีคณาจารย์ประจำหลักสูตรให้คำแนะนำแก่นักศึกษา รวมทั้งประธานนักศึกษาและรุ่นพี่ชั้นปีที่ 2-4 ได้เข้าร่วมพูดคุยกับรุ่นน้อง

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เตรียมความพร้อมในการเรียน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และการเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

แกลเลอรี่