หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบของหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
 
รูปแบบของหลักสูตร
1.รูปแบบ
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี  
2. ประเภทของหลักสูตร
      หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
3. ภาษาที่ใช้
      จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
4. การรับเข้าศึกษา
    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
5. ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
เป็นหลักสูตรเฉพาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (อิงสมรรถนะของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง)
6. การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
         ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว