หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายแดนใต้

ด้วยหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้กำหนดจัดกิจกรรม แหล่งเรียนรู้คลังปัญญาชายแดนใต้ มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 51 คน ซึ่งฐานเรียนรู้ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  คือ ฐานภาษาไทยพาสนุก ในฐานนี้นักเรียนจะได้ทำกิจกรรม การอ่านนิทานพื้นบ้านจากหนังสือเล่มเล็ก การระบายสีภาพประกอบนิทานพื้นบ้าน และการแสดงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากการอ่านนิทาน

แกลเลอรี่