หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นิทานพื้นบ้านเรื่อง "อาเนาะมูเร็ดอาบูวะห์"

 เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมกิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ๑ หลักสูตร ๑ ศิลปวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ที่จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ณ อาคารประกอบ ๒  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา นักศึกษาได้แสดงละครนิทานพื้นบ้านเรื่อง "อาเนาะมูเร็ดอาบูวะห์" โดยนักศึกษาชั้นปีที่ ๔  ทั้งนี้ ยังเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น โดยมีอาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษเป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดง

แกลเลอรี่