หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต เข้าร่วมฟังการเสวนาหัวข้อเรื่อง "จากนักศึกษาครูสู่ครูมืออาชีพ"

เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมเสวนาหัวข้อเรื่อง "จากนักศึกษาครูสู่ครูมืออาชีพ" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสังคมศึกษา และสาขาวิชาการสอนภาษามลายู โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมเสวนาซึ่งเป็นข้าราชการครูและเป็นศิษย์เก่าของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จาก ๓ สาขาวิชา ได้แก่ คุณครูต่วนฮัสนะห์ ลาดอ ตำแหน่งครูคศ. ๑ โรงเรียบ้านปอเนาะ จังหวัดนราธิวาส (ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย) คุณครูคอรีเย๊าะ ดีปาตี ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านเจาะบือแม จังหวัดยะลา (ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทย) คุณครูซาการียา เจะหะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนศรีวารินทร์ จังหวัดนราธิวาส และคุณครูกูบีเด็น ตูแวบอสู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร (ศิษย์เก่าสาขาวิชาสังคมศึกษา) โดยมีนางสาวนิรุสมี วาโมง และนางสาวอาซีซะห์ สะมาแอ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาภาษาไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ

ผู้ร่วมเสวนาได้กล่าวถึงการเรียนและการทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และแนวทางในการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูให้แก่รุ่นน้อง

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทั้ง ๔ สาขาวิชาได้เตรียมความพร้อมในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย และได้รับแรงบันดาลใจจากรุ่นพี่ ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

 

รายงานข่าว โดย จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

แกลเลอรี่