หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูที่ดี"

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2563 นักศึกษาชั้นปีที่ 4-5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ "การเตรียมความพร้อมเพื่อสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูที่ดี" โดยเป็นการเสวนาในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet

การเสวนาในครั้งนี้มีผู้ร่วมเสวนาเป็นข้าราชการครู ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 คน ได้แก่ คุณครูอัซมี กือซา ตำแหน่งครู คศ.1 โรงเรียนบ้านกือแล อ.รามัน จ.ยะลา คุณครูต่วนฮัสนะห์ ลาดอ ตำแหน่งครูคศ. 1 โรงเรียนบ้านปอเนาะ อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส คุณครูกูรอฮายา ยือแร ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านลำเปา อ.เทพา จ.สงขลา คุณครูอารีนา เจ๊ะนิ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านนาดา อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส และคุณครูสุดารัตน์ บาเหะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 

ผู้ร่วมเสวนาได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อการสอบบรรจุข้าราชการครู ทั้งการเตรียมความพร้อมด้านความรู้ แนวข้อสอบ แนวทางการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบบรรจุข้าราชการครู การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งให้แนวปฏิบัติในการเป็นครูที่ดีสำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ซึ่งกำลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

กิจกรรมในครั้งนี้มุ่งหวังให้นักศึกษาวิชาชีพครูหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้เตรียมความพร้อมเพื่อการสอบบรรจุข้าราชการครูในอนาคต และได้รับแรงบันดาลใจจากข้าราชการครู ซึ่งเป็นรุ่นพี่ศิษย์เก่าของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

 

แกลเลอรี่