หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความวิจัย

1. บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2559) enlightenedอ่านต่อ
 
2. บทความวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (2560) enlightenedอ่านต่อ
  
3. บทความวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตีความของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2560) enlightenedอ่านต่อ
 
4. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการกลุ่มโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2561) enlightenedอ่านต่อ
  
5. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2561) enlightenedอ่านต่อ
  
6. บทความวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (2561) enlightenedอ่านต่อ
  
7. บทความวิจัยเรื่อง มโนอุปลักษณ์ทะเลของผู้ใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2562) enlightenedอ่านต่อ

8. บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (2563) enlightened อ่านต่อ