หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

บทความวิจัย

บทความวิจัยที่เผยแพร่ในระดับชาติ
1. บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้ สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2559) enlightenedอ่านต่อ
 
2. บทความวิจัยเรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (2560) enlightenedอ่านต่อ
  
3. บทความวิจัยเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใช้คำถามเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านตีความของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2560) enlightenedอ่านต่อ
 
4. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการกลุ่มโดยใช้แผนผังความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (2561) enlightenedอ่านต่อ
  
5. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความโดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (2561) enlightenedอ่านต่อ
  
6. บทความวิจัยเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การผันเสียงวรรณยุกต์และการเขียนคำที่มีวรรณยุกต์กำกับโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 โรงเรียนนิบงชนูปถัมภ์ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (2561) enlightenedอ่านต่อ
  
7. บทความวิจัยเรื่อง มโนอุปลักษณ์ทะเลของผู้ใช้ภาษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (2562) enlightenedอ่านต่อ

8. บทความวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา (2563) enlightened อ่านต่อ
 
9.  บทความวิจัยเรื่อง กลวิธีการตอบปฏิเสธของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2564) enlightenedอ่านต่อ
 
10. บทความวิจัยเรื่อง สถานภาพและบทบาทตัวละครหญิงในรวมเรื่องสั้นกลางฝูงแพะหลังหัก (2564) enlightenedอ่านต่อ
 
11. บทความวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์เนื้อหา การใช้ภาษา และภาพประกอบในหนังสือภาพสําหรับเด็กที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ happyreading (2564) enlightened อ่านต่อ
 
12. บทความวิจัยเรื่อง ผลการใช้นิทานอีสปร่วมกับการสอนแบบบทบาทสมมติที่มีต่อการเข้าใจความหมายของคํากริยาสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านเบอเส้ง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา (2564) enlightened อ่านต่อ
 
13. บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาวัจนกรรมที่ปรากฏในเฟซบุ๊กเพจ LEARN O LIFE-ให้ชีวิตเลือกถูกทาง (2564) enlightened อ่านต่อ
 
14. บทความวิจัยเรื่อง การศึกษาภาพสะท้อนสังคมไทยที่ปรากฏในบทเพลงแรปของปู่จ๋าน ลองไมค์ (2564) enlightened อ่านต่อ
 
15. บทความวิจัยเรื่อง การใช้ภาษาและคำไม่สุภาพในรายการ "เทยเที่ยวไทย The Route" ช่วงข้อคิดเตือนใจจากเทย (2564) enlightened อ่านต่อ
 
16. บทความวิจัยเรื่อง แบบเรื่องลูกเนรคุณ : การเดินทางของนิทานพื้นบ้านสองฟากฝั่งทะเลใต้ (2564) enlightened อ่านต่อ
 
17. บทความวิจัยเรื่อง การสร้างหนังสือชุด Yala Bird City สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาในจังหวัดยะลา 2564 enlightened อ่านต่อ
 
18. บทความวิจัยเรื่อง สัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ เรื่อง The Virus เชื้อโลภมรณะ ของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel (2565) enlightened อ่านต่อ
 
19. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา (2565) enlightened อ่านต่อ
 
บทความวิจัยที่เผยแพร่ในระดับนานาชาติ

The Study of Fisherman's Culture: a Case Study of Kolek's Color Design in Pattani (2021) enlightened อ่านต่อ