หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การจัดทำหนังสือสำหรับเด็ก โดย อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม (2561) enlightenedอ่านต่อ

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดย อ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล (2562) enlightenedอ่านต่อ