หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการสำรวจทำสำเนาดิจิทัล และปริวรรตเอกสารโบราณตำรับยาและตำราการแพทย์แผนไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้

อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการใน “โครงการสำรวจ ทำสำเนาดิจิทัล และปริวรรตเอกสารโบราณตำรายา และตำราการแพทย์แผนไทย กลุ่มจังหวัดภาคใต้” กองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  ปี 2563 โดยมีสำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล และได้รายงานผลการดำเนินงานระยะที่ 1

แกลเลอรี่