หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

งานวิจัย

1. รายงานวิจัย การสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเยาวชนมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนใต้ (2558) enlightened อ่านต่อ

2. รายงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้(Active Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (2559) enlightenedอ่านต่อ

3.โครงการวิจัย การศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้ (2560) enlightenedอ่านต่อ

4.รายงานวิจัย นวัตกรรมละครสร้างสรรค์สองภาษา (2562) enlightenedอ่านต่อ