หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สารคดีคติชนวิทยา : ตูปะ

ผลงานสารคดีในรายวิชาคติชนวิทยา ปีการศึกษา 2561 จัดทำโดย นางสาวนิมาริยะห์ เจะปอ, นางสาวนัจมีย์ อาแซ, นางสาวอัซมา ตีซา และนายอัฟฟาน ดอลี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญโญ เวชโช 

แกลเลอรี่