หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 เต็ม 10 | ตะลุยตะลอน สาขาวิชาภาษาไทย ค.บ.

ผลงานรายวิชา การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 จัดทำโดย นางสาวนาซูฮา หะลง, นางสาวฮาสือมะห์ กาเด๊าะ, นางสาวนูรฮาฟีลา มือและ, นางสาวอิลิสซา การิแย, นางสาอัสรีญา ยาโงะ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ซอฟูวะห์ กูโน อาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ อาจารย์จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล และอาจารย์จันทรา โอระสะ

 

แกลเลอรี่