หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สุเมตตา ประสาทแก้ว

อาจารย์ประจำหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุเมตตา ประสาทแก้ว
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศศ.ม.

ภาษาไทย

2561

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ค.บ.

ภาษาไทย

2558

 

ผลงานวิชาการ

  • สุเมตตา ประสาทแก้ว, อนันต์ อารีย์พงศ์ และปิยธิดา คงวิมล. (2561).  การจัดประเภทรูปประโยคคำถามและการวิเคราะห์หน้าที่ความกำกวมของคำถามในรายการปริศนาฟ้าแลบ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 เรื่องพลวัตการศึกษายุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2561 (หน้า 144– 150). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.
  • สุเมตตา  ประสาทแก้ว, วรางคณา สุพรรณชนะบุรี และจริญญา ธรรมโชโต (2562). อุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ที่ปรากฏในใบซียมซีของจังหวัดนครศรีธรรมราช. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 เรื่องตามรอยพระยุคลบาทเกษตรศาสตร์กําแพงแสน วันที่3-4 ธันวาคม 2562 (หน้า1570 –1577). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.
  • สุเมตตา  ประสาทแก้ว, กมลวรรณ ลิ้มเจษฎาพงษ์ และจริญญา ธรรมโชโต (2562). การศึกษาสำนวนในงานเขียนของฐิตินาถ ณ พัทลุง เรื่องเข็มทิศชีวิต.  ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 เรื่องเรื่องตามรอยพระยุคลบาทเกษตรศาสตร์ กําแพงแสน วันที่3-4 ธันวาคม 2562 (หน้า1570 –1577). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน.

 

รายวิชาที่สอน

ชื่อวิชา    ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
ชื่อวิชา    ภาษาไทยถิ่น

 

เว็บไซต์

https://profile.yru.ac.th/sumedta.p