หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตร ค.บ. สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมนำเสนอผลงานนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมนำเสนอผลงานการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เรื่อง นวัตกรรมละครสร้างสรรค์ในรายวิชาวรรณกรรมท้องถิ่น โดยมีอาจารย์ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ เป็นผู้แทนในการนำเสนอ ในการประกวดผลงานการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2562 (KM YRU Forum 2019) 

 

แกลเลอรี่