หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดประเภททั่วไป ด้านสังคมศาสตร์ จากนวัตกรรมหนังสือชุด Yala Bird City

อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดประเภททั่วไป ด้านสังคมศาสตร์  จากนวัตกรรมหนังสือชุด Yala Bird City ในการประกวดนวัตกรรม Idnovation 2020 นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาครั้งที่ 2

แกลเลอรี่