หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์นิยา บิลยะแม

อาจารย์ประจำหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อ – สกุล : นางสาวนิยา บิลยะแม

ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์

สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

 

ระดับการศึกษา

สถาบันการศึกษา

คุณวุฒิ

สาขาวิชา

พ.ศ.

ปริญญาโท

มหาวิทยาลัยทักษิณ

ศศ.ม.

ภาษาไทย

2561

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศศ.บ. 

ภาษาเพื่อการพัฒนา
วิชาเอกภาษาไทย

2557

 

ผลงานทางวิชาการ

  • นิยา บิลยะแม และสุเมตตา ประสาทแก้ว. (2563). ภาพรวมของวิทยานิพนธ์ไทยที่ศึกษาเรื่องคำยืม ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ระหว่าง พ.ศ. 2528-2556. ใน การประชุมวิชาการระดับ นานาชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่ Thai in the Modern World” วันที่ 17-18 ธันวาคม 2563 ในรูปแบบออนไลน์. (หน้า 386-400). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

รายวิชาที่สอน               
ชื่อวิชา วรรณกรรมสังคมและการเมือง              
ชื่อวิชา การอ่านคิดพัฒนาชีวิต
ชื่อวิชา การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ

เว็บไซต์

         https://profile.yru.ac.th/niya.b