หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข การแสดงละครพื้นบ้าน (ประจำปีงบประมาณ 2564)

กิจกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข การแสดงละครพื้นบ้าน (ประจำปีงบประมาณ 2564)

ละครพื้นบ้านเรื่อง หินนายแรงซัดนก

โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

แกลเลอรี่