หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตราการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2562

โปรดคลิกดาวน์โหลดเพื่อดูอัตราการมีงานทำของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561 

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด