หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัลวันครูโลก ประจำปี ๒๕๖๔

นายมูหมัดครอสตัน หะยีเจ๊และ ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนบ้านมาลา อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ดำเนินงานโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 5 ตุลาคม 2564

แกลเลอรี่