หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวอาอีซะห์ สาเรป ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่น วันครูโลก ประจำปี 2564

นางสาวอาอีซะห์ สาเรป นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ได้รับรางวัลศิษย์ปัจจุบันดีเด่นของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เนื่องในงานวันครูโลก ประจำปี 2564

ดำเนินงานโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา วันที่ 5 ตุลาคม 2564

แกลเลอรี่