หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ซัลมา รัตนเยี่ยม

อาจารย์ประจำหลักสูตร : หลักสูตรครุศาสาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ชื่อ – สกุล : นางสาวซัลมา รัตนเยี่ยม
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและภาษาไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2561)
ปริญญาโท   ศิลปศาสตรบัณฑิตมหาบัณฑิต (ภาษาไทยและภาษาไทยประยุกต์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2563)

ผลงานวิชาการ

  • ซัลมา รัตนเยี่ยม. (2565). สัญญะผู้ลี้ภัยกับการตีตราทางสังคมที่ปรากฏในภาพยนตร์ เรื่อง The Virus เชื้อโลภมรณะ ของ มูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2565. “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565  (หน้า 815 – 823). บุรีรัมย์: มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์.
  • ซัลมา รัตนเยี่ยม สุทธิยา มาหาเจริญ ศุภสุตา หมาดอาหิน ฟิรดาวร์ แมเราะ และจอมขวัญ สุทธินนท์. (2561). ภาพสะท้อนสังคมด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์ เรื่อง U – tern (จุดกลับใจ) ของมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel. ใน การประชุมทางวิชาการระดับปริญญาตรีด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2 “ภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม” (หน้า 795 – 774) วันที่ 20 เมษายน 2561. สงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.
  • ซัลมา รัตนเยี่ยม สุทธิยา มาหาเจริญ ศุภสุตา หมาดอาหิน ฟิรดาวร์ แมเราะ และจอมขวัญ สุทธินนท์. (2561). อัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมของชาวมุสลิมที่สื่อผ่านภาพยนตร์เรื่อง U-tern (จุดกลับใจ) ซึ่งเป็นผลงานจากมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ White Channel. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 “สานพลังเครือข่ายอุดมศึกษา เพื่อความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” (หน้า 558 – 566) วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม2561. ตรัง : เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคใต้ตอนล่าง. 
รายวิชาที่สอน
ชื่อวิชา การอ่านคิดพัฒนาชีวิต  
ชื่อวิชา การเขียนเพื่อการสื่อสารทางวิชาการและวิชาชีพ  
ชื่อวิชา การศึกษาเอกเทศ  
ชื่อวิชา การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาไทยในศตวรรษที่ 21  
ชื่อวิชา วิจัยในชั้นเรียน
 

เว็บไซต์

https://profile.yru.ac.th/th/sanma.r