หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ออนไลน์)

       

การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 6 (ออนไลน์)

The 6th RMU National Graduate Research Conference (Online) (6th# NGRC 2022)

          รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการศึกษาให้เด็กไทยมีคุณภาพ หลังสถานการณ์โควิดแพร่ระบาด” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สำรองที่นั่ง On-site ด่วน รับจำนวนจำกัด)

22 กรกฎาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

         กลุ่มสาขาผลงานวิจัย:

          1. กลุ่มการศึกษา

          2. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

          3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          4. กลุ่มรัฐศาสตร์และการเมือง

 

ติดต่อสอบถาม:

  • บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
  • หมายเลขโทรศัพท์: 043-725-438
  • หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-532-3880
  • E-mail: ngrc@rmu.ac.th

หรือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะธิดา ปัญญา (รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ฝ่ายวิชาการ) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: 081-532-3880

  รายละเอียดเพิ่มเติม : https://ngrc.rmu.ac.th/

แกลเลอรี่