หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ชื่อผลงาน ภาพประกอบพยัญชนะไทย ก-ฮ ชุด ลายลักษณ์อักษรา

อาจารย์สุรัสวดี นราพงศ์เกษม
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับจดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา 
เลขที่ ศ3.003968 ประเภทงานศิลปกรรม ลักษณะงาน ภาพพิมพ์
ชื่อผลงาน ภาพประกอบพยัญชนะไทย ก-ฮ ชุด ลายลักษณ์อักษรา

ขอขอบคุณข้อมูลจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และสำนักงานจัดการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
https://human.yru.ac.th/research/page/507

https://ipo.yru.ac.th/news-detail/19

แกลเลอรี่