หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นางสาวรุสลีนา อาแว ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประเภท "ศิษย์ปัจจุบันสร้างชื่อเสียง" เนื่องใน งานวันครูโลก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565

นางสาวรุสลีนา อาแว ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ ประเภท "ศิษย์ปัจจุบันสร้างชื่อเสียง" เนื่องใน งานวันครูโลก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

แกลเลอรี่