หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นวิทยากรในการอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) กลุ่มสาระวิชาภาษาไทย

เมื่อวันที่ 19 – 23 ธันวาคม 2565 คณาจารย์หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นวิทยากรในโครงการยกระดับการจัดการเรียนรู้โรงเรียนเครือข่ายขนาดเล็ก กิจกรรมที่ 1 ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา คุณภาพชีวิตและรายได้ของประชาชน เรื่อง อบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน (O-NET) กลุ่มสาระวิชา : ภาษาไทย  ณ ห้องฉายภาพยนตร์ 1 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ารวมทั้งสิ้นจำนวน 23 โรงเรียน

แกลเลอรี่