หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นำเสนอบทความวิจัยในการประชุมครุศาสตร์วิชาการ 13 นวัตกรรมการศึกษาพลิกโฉมการพัฒนา "วิชาชีพครูในยุคดิจิทัล"

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 นางสาวญุไวรีย์ มานะกล้า นางสาวฟาดียะห์ ดอเลาะ นางสาวฆูไซมะห์ ลูโบะ และนางสาวนิฟารีดา ฮายีอาซัน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง "การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอน 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ในการประชุมครุศาสตร์วิชาการ 13 นวัตกรรมการศึกษาพลิกโฉมการพัฒนา "วิชาชีพครูในยุคดิจิทัล" จัดโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

แกลเลอรี่