หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในหัวข้อ “คติชนคนคอน”

เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาในหัวข้อ “คติชนคนคอน” ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาคติชนวิทยา เพื่อศึกษาภาคสนามคติชนต่างพื้นที่ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และหอพระอิศวร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายวันพระ สืบสกุลจินดา เป็นวิทยากร

แกลเลอรี่