หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันที่ 28 - 29 มกราคม 2566 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2566 เรื่องพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ และพัฒนาทักษะภาษาไทยให้แก่ครู และนักเรียน และมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีคณาจารย์ในหลักสูตรฯ เป็นวิทยากร

แกลเลอรี่