หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แสดงละครพื้นบ้านสร้างสรรค์ เรื่อง "บาตูบือเลาะห์ (หินแยก)" ในงาน The Charm of Cultural Diversity "

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย แสดงละครพื้นบ้านสร้างสรรค์ เรื่อง "บาตูบือเลาะห์ (หินแยก)" ในงาน The Charm of Cultural Diversity "เสน่ห์พหุวัฒนธรรม มหกรรมลานวัฒนธรรมนำสันติสุข ประจำปี 2566"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แกลเลอรี่