หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภททีมในกิจกรรม EDU IDOL สู่ TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2566 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดประเภททีมในกิจกรรม EDU IDOL สู่ TO BE NUMBER ONE "สร้างพื้นที่ปลอดภัย ต้านภัยยาเสพติด" โดยสมาชิกในทีมผู้เข้าประกวดมีรายนามดังต่อไปนี้ นางสาวซัมซียะห์ เจ๊ะคอ, นางสาวสุนีตา หม๊ะมูดอ, นางสาวนาเดีย กาซอ, นางสาวนูซีลา ยามา และนางสาวภรทิพย์ คงดี

การประกวดจัดขึ้น ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra Time) โดยใช้หอพักเป็นฐาน

แกลเลอรี่